Jednolity Plik Kontrolny

Od 01 lipca 2016 roku duży przedsiębiorca , który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego będzie musiał przekazywać na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) całość lub część ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych. Natomiast w zakresie ewidencji VAT będzie zobligowany do przekazywania informacji w formie JPK za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca po każdym kolejnym miesiącu ( bez wezwania organu podatkowego).

Średni i mały przedsiębiorca, który prowadzi księgi przy użyciu programu komputerowego będzie przekazywał księgi oraz dowody księgowe w postaci JPK na wezwanie organu podatkowego od 01 lipca 2018 roku, natomiast dane w zakresie ewidencji VAT obligatoryjnie co miesiąc od 01 stycznia 2017 roku.Najdłuższy okres przejściowy mają mikro przedsiębiorcy, ponieważ oni pliki JPK dla wszystkich struktur ( na wezwanie organu podatkowego) będą przekazywać od 01 lipca 2018 roku, a w zakresie ewidencji VAT od 01 stycznia 2018 roku.Wynika to wszystko z ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.Status przedsiębiorcy( średni, mały, mikro-) należy ustalać na podstawie ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)